مرکز آموزش


اعضا > مرکز آموزش > سرور .::. server > انتقال فایل سرور به سرور، از طریق ftp یک سرور

انتقال فایل سرور به سرور، از طریق ftp یک سرور